• RTM Sistemi nedir?

  RTM Sistemi, Dr. Mustafa Yaşar’ın 20 yılı aşkın hekimlik tecrübesinden faydalanarak 25 farklı geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemini sistemin felsefesi doğrultusunda eşsizleştirerek ve modern tıbbın bulguları ile sentezleyerek oluşturduğu bütüncül bir tanı ve tedavi sistemidir. RTM hastaya, kendi anatomi anlayışı doğrultusunda tarif ettiği beden yapılarıyla yaklaşır, hastalığın kaynağına iner, süreçle ilgilenir ve tedaviyi planlar.

 • RTM Clinic Nedir?

  RTM Clinic, RTM sisteminin ve sistemin tedavi protokollerinin uygulandığı tıbbi mekânlardır. RTM Clinic çatısı altındaki sağlık profesyonelleri hastalarına, genel tıp etiğine bağlı kalarak ve RTM tedavi sistemi felsefesi doğrultusunda hizmet verir.

 • RTM sistemi bugüne kadar kaç kişiye ulaştı?

  Sistemin oluşumundan bugüne dek geçen sürede 40 bin farklı hasta üzerinde 130 bin vaka tecrübe edildi. Bu hastaların çoğunda ya tam bir şifa durumu elde edildi ya da önemli oranda iyileşmeler sağlandı. Yapılan tüm bu tedaviler Re-Generation Therapy Method (RTM) sistemine göre bütüncül bir yaklaşımla tasarlandı ve uygulandı.

 • RTM sisteminin farkı nedir?

  RTM sistemi geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerini modern tıbbın bulgularıyla sentezleyerek bütüncül bir şekilde ele alan tanı ve tedavi sistemidir. İnsanı dörtlü beden yaklaşımıyla ele alır, kişinin hiçbir destekleyici ürüne veya uyulamaya ihtiyacı olmadan tam iyilik haliyle yaşamını sürdürebilmesini amaçlar. Hasta olarak başvuran kişilerin şikayetlerine fizyopatolojik açıdan yaklaşır, hastalığın kaynağına iner. Baskılayıcı tedaviden ziyade kaynak odaklı anlayış ile hastalığa neden olan kök sebebi ortadan kaldırmayı hedefler.

 • Dörtlü beden yaklaşımı nedir?

  RTM, insanı tek bir beden yapısı halinde ele almaz. Bunun yerine; kas ve kemik yapılarını ihtiva eden Cisim Bedeni, tüm vücudu kapsayan ve fasia üzerinden etkileşim sağlayan Elektriksel Beden, enerji pleksusları olarak görev yapan çakralar üzerinden organize edilen Enerji Bedeni ve tüm bu bedenleri çevreleyen, meridyen noktalarınca sarılmış Kanal Bedeni olarak dörtlü beden yapısı ile tanımlar. RTM sisteminde teşhis ve tedavi, bu dört beden yapısını dikkate alarak düzenlenir.

 • RTM sisteminde holistik (bütüncül) tıp ile kast edilen nedir?

  Literatürde farklı anlamlar atfedilen holistik tıp kavramı, RTM sisteminde 3 aşamalı bütünsellik yaklaşımına tekabül eder. Bunlardan ilki; sistemde cisim bedeni olarak tarif ettiğimiz kas ve kemikten oluşan vücudumuz üzerindeki bütünselliktir. Yani RTM sistemi organları ve sistemleri tek ya da birbirinden bağımsız olarak ela almaz. Tüm bedeni büyük bir organizasyonun parçası olarak ele alır ve bu kusursuz organizasyonda tam uyumu hedefler.

  İkinci olarak RTM sistemi insanı kas ve kemik yapılarını ihtiva eden Cisim Bedeni, enerji pleksusları olarak görev yapan çakralar üzerinden organize edilen Enerji Bedeni, tüm vücudu kapsayan ve fasia üzerinden etkileşim sağlayan Elektriksel Beden ve tüm bu bedenleri çevreleyen, meridyen noktalarınca sarılmış Kanal Bedeni olarak dörtlü beden yapısı ile tanımlar. İnsanı dört beden yapısından oluşan bir bütün olarak görür. Teşhis aşamasını da tedavi aşamasını da bu dört beden yapısını birlikte değerlendirerek organize eder.

  Üçüncü olarak ise RTM sistemi modern tıp uygulamaları olarak adlandırabileceğimiz yaygın tıp tekniklerini ve geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan 25’in üzerinde geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemini bütünsellik içinde kullanır. RTM, felsefesi ve amaçları doğrultusunda, eşsiz ve bütüncül yaklaşım sergileyen bir tedavi sistemidir.

 • RTM sistemi süreçleri nelerdir?

  RTM sisteminin insanları ulaştırmak istediği nihai sonuç, tam sağlık durumu olarak ifade edebileceğimiz, kişinin hiçbir destekleyici ürüne veya uygulamaya ihtiyacı olmadan tam iyilik haliyle yaşamını sürdürebilmesidir. Bu süreç hastanın durumuna göre kademeli olarak ilerler.

  İlk Aşama: Hastanın mevcut medikal ilaçlarıyla beraber RTM sistemi protokolleri çerçevesinde tam sağlık durumunda olması.

  İkinci Aşama: Hastanın mevcut medikal ilaçlarına ihtiyaç duymadan sadece RTM sistemi protokolleri ile tam sağlık durumunda olması.

  Son Aşama: Hastanın mevcut medikal ilaçlarına ve RTM Sistemi protokollerine ihtiyaç duymadan tam sağlık durumunda olması.

 • RTM sisteminde hastalık süreçleri nasıl tanımlanır?

  RTM sistemi hastalıkları, oluşum süreçlerinin köküne inerek ele alır. Yaşamımız boyunca hayatımızı tehdit eden birçok etkene maruz kalırız. Bu etkenler karşısında bedenimiz hayatın idamesi için yeni modellemeler ortaya koyar. Bu modellemelerin şekillenmesinde de DNA kod değişikliklerini de içine alan RTM hastalık triadı karşımıza çıkar ve hastalıklar bu süreç doğrultusunda meydana gelir.

  RTM Hastalık triadının üç ana ayağı şunlardır:

  1. Kirlenme

  2. Sistemsel bozulmalar

  3. DNA değişimleri

  Bu değişimler birbirlerini etkilediği gibi direkt etkenlere bağlı olarak da oluşabilir. Bu değişimlerin akabinde hayatın idamesi için hücre ve dokuların yeni işleyiş süreçleri ortaya konur. Bu süreçlerin organize edilmesinde de birçok enzim ve hormonal değişiklik görev alır. Tansiyon rahatsızlığından örnek verecek olursak, etkenler bedende kirlenme süreçlerini başlatarak dolaşım sistemi faaliyetlerini etkileyebilir. Bu etkileşim ile tehlikeye giren hayatın devamının sağlanması için beden DNA kodlarına, ihtiyaç duyduğu yeni tansiyon değerlerini yerleştirir. Bundan sonra beden yeni tansiyon değerleri ile yaşamaya devam eder. Hastalık olarak algıladığımız bu süreç aslında bedenin yeni hayati değerleridir. Kısacası RTM sisteminde hastalık yoktur, yeni hayati değerler vardır.

 • Tedavide izlenen yol nedir?

  RTM prensipleri doğrultusunda hastalarımızın detaylı anamnezlerini alarak süreci başlatırız. RTM sisteminde modern tıbbın sunduğu laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarından, genelsek tıp anlayışı içerisinde tasarlanmış cihazlardan ve detaylı bir soru cevap sürecinden sonra oluşan rapor neticesinde hastalarımızı muayeneye alırız. Hastalarımızın tanısı koyulan şikayetlerini dikkate alırken, tanısı koyulan hastalıklarıyla ilişkilendirilen ya da ilişkilendirilmeyen tüm şikayetlerini de dikkate alır, tüm bunlar doğrultusunda bir tedavi protokolü hazırlarız.

  Ardından hastalarımızı üç 40 günlük takip sürecine alırız. İlk 40 günde hastanın tedaviye tepkisini kontrol eder, ikinci 40 günde tedavi sürecinin yeniden yapılanma aşamasını yoğunlaştırıp hızlandırır, son 40 günü kişinin normale dönme süreci olarak izleriz. 120 gün bu şekilde tamamlanır. Tedavinin tümüyle şifa ile sonuçlanması ise hastanın yaşına, hastalık süresine, maruz kaldığı ya da kullandığı sigara, alkol veya stres gibi dış etkenlere bağlı olarak farklılık gösterebilir. Ama 120 gün sonunda genel itibarıyla hastalarımız (çok ağır hastalar dışında) normal hayatlarına döndükleri tarafımızca defalarca tecrübe edilmiştir.

 • RTM sistemi kurucusu Dr. Mustafa Yaşar’ın uzmanlık alanları nelerdir?

  Dr. Mustafa Yaşar’ın kurucusu olduğu RTM sisteminde kullanılan tedavi teknikleri, hastanın özel koşulları göz önüne alınarak ve en iyi sonuçlar hedeflenerek kişiye has, sistematik bir şekilde uygulanır. Teşhis ve tedavinin RTM’ye özgü dörtlü beden yapısının dikkate alınarak düzenlendiği sistemde, Dr. Mustafa Yaşar’ın uzmanlığa sahip olduğu akupunktur, kupa terapi, hirudo terapi, ozon terapi, PRP, proloterapi, manuel terapi / RTM manipülasyonları, osteopathy, craniosacral terapi, refleksoloji, homeopati, acupressure terapi gibi yöntemler; fitoterapi merkeze alınarak, birbirleriyle uyumlu ve koordineli bir bütün halinde kullanılır. Uygulanan tüm yöntemler, RTM felsefesi ile özgünleştirilmiş pek çok farklı tekniği içerir.

 • RTM sistemi Dr. Mustafa Yaşar’dan bağımsız bir şekilde de yürüyebilir mi?

  RTM sistemi, temel prensipleri belirlenmiş, protokolleri yazılmış, uygulamalara ilişkin esasları ortaya konmuş holistik bir sistemdir. Pek çok hekim RTM sistemi dahilinde çalışarak hem akademik anlamda hem de poliklinik düzeyinde bu sistemden fayda sağlamaktadır. Dolayısıyla RTM sistemi halihazırda Dr. Mustafa Yaşar’dan bağımsız şekilde de yürüyen bir tanı ve tedavi modelidir.

 • RTM sisteminin tedavisini yaptığı hastalıklar nelerdir?

  RTM sisteminin temel amacı insanların, şifa kelimesinin sözlük tanımında da yer alan tam sağlık durumuna kavuşmalarıdır. Tedavi kelime anlamıyla bir sonucu değil, süreci ifade eder. Sonuç iyileşme ya da şifadır. İyileşme kişinin bir önceki durumuna göre kendini daha iyi hissetmesidir. Fakat bu, rahatsızlık duyulan durumun kök nedeninin ortadan kalktığı anlamına gelmez. RTM sisteminde hedeflenen, hastalığa neden olan kök nedenin ortadan kaldırılmasıdır.

  RTM, hastalıkların tedavi süreçlerine destek verip iyileşmeye yardımcı olmakla birlikte esas itibarıyla hastalığın kaynağına yoğunlaşarak o nedeni ortadan kaldırmaya çalışır. Bu süreçlerin iyi koordine edildiği durumlarda bedenin yeni adaptasyonları olan birçok kronik seyirli hastalığın gerilediğini defalarca tecrübe edilmiştir. Bu nedenle “RTM sisteminde hastalıkları tedavi ediyoruz” ifadesi yerine “Bedeni destekliyoruz” “Hastalıkların esas nedenleri üzerine yoğunlaşıyoruz” demek daha doğrudur.

  RTM sisteminde özellikle aşağıda yer alan hastalıklarda yüz güldüren kalıcı sonuçlar alındığını söyleyebiliriz:

  Dermatoloji (cilt), Sedef, Egzama, Ürtiker,

  Romatoloji, R.A. (Romotoid Atrid), Ankilozon Spondilit, Spodolit Atrid, Bel ve Boyun HNP (Fıtık), Gonortroz, Menüsküs, Artroz-Osteporoz,

  Gastroloji, Dispepsi, Gastrit, Ülser, Reflü, Konstübasyon, Çölyak, Ülserit Kolit, Crhon,

  Üroloji, Kroniksistit, ME, Renal Taş, Prostat hiperplozisi,

  İmmün, Sık ÜSYE, Astım, Bronşit,

  Dolaşım, Bacaklarda Varis, DVT (…kangren ayak), Hemoroid, Nöroloji, Migren, Vertigo,

  Solunum Sistemi, KOAH, Astım, Amfizem, Bronşiyolit, Kronik Bronşit, Kistik Fibroz.

 • RTM Akademi Nedir?

  RTM Akademi, ulusal ve uluslararası alanda akademik çalışmalarıyla RTM sisteminin bilimsel altyapısını topluma aktaran bir eğitim yapılanmasıdır. Dr. Mustafa Yaşar ve bu harekete dâhil olan diğer hekimlerle RTM (Re-Genaration Therapy Method) sistemini tüm insanlığın faydasına sunmayı amaçlayan RTM Akademi, düzenlediği eğitim ve seminer programlarıyla RTM sisteminin doğru tanıması, RTM sistemi içinde yer alan geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemleri hakkında doğru bilgiye sahip olunmasını hedefler. Sağlık profesyonellerinin RTM sistemi hakkında eğitimlerine katkı sağlayarak bu alana gönül vermiş hekimlere gerçek bilginin aktarılması RTM Akademi için büyük önem taşır. RTM Akademi aynı zamanda diğer sağlık profesyonellerine ve topluma, RTM felsefesi doğrultusunda sağlığa giden yolu gösterme gayretindedir.

 • RTM klinikten nasıl randevu alabilirim?

  İzmir RTM Clinic için 0232 480 04 44, Nişantaşı RTM Clinic için 0212 343 13 22 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca internet sitesindeki formu doldurarak da size ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.

 • RTM Clinic adresleri nelerdir?

  İzmir: Çamönü Mah. 21. Sk. No:23 Menderes

  İstanbul: Harbiye Mah. Abdi İpekçi Cad. No:2 K:1 D:5/6 Nişantaşı/Şişli/İstanbul

Bize Sorun